Tin Hoạt động >> Chính trị

Sáu trọng tâm ưu tiên của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

07/03/2017 02:44:22 Xem cỡ chữ Google
Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống quan liêu, sách nhiễu, tham nhũng; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Các trọng tâm ưu tiên

Trả lời TTXVN về những vấn đề ưu tiên thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh  Tân cho biết, với trách nhiệm là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông sẽ chủ động cùng các thành viên Chính phủ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao. 

Thời gian tới, ông sẽ cùng tập thể lãnh Bộ Nội vụ quán triệt 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã nêu, đồng thời tập trung triển khai 6 ưu tiên điều hành của Chính phủ mà đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã xác định ngay sau khi nhậm chức. Cụ thể:

Thứ nhất, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và định hướng phát triển đất nước trong tương lai. Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống quan liêu, sách nhiễu, tham nhũng; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức. Coi đây là những nội dung công tác trọng tâm, góp phần xây dựng Bộ, ngành Nội vụ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Thứ hai, tập trung công tác cải cách hành chính theo hướng Nhà nước kiến tạo và phát triển; trọng tâm là xây dựng thể chế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chính quyền phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả nhiều chính sách về cải cách hành chính có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải cách toàn diện nền hành chính nhà nước.

Thứ ba, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Thứ tư, thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị định 108 của Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Bộ Nội vụ khẩn trương triển khai Luật Tổ chức Chính phủ; trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phù hợp với yêu cầu thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quy định rõ vị trí, vai trò của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với tư cách là thành viên Chính phủ và với tư cách là người đứng đầu ngành, lĩnh vực.

Tăng cường công tác quản lý biên chế, có sự phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương; trong thời gian tới cần tiến hành đánh giá lại công tác này để làm tốt hơn theo hướng phát huy trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương nhưng tăng cường được vai trò kiểm tra, giám sát của Chính phủ, của Bộ Nội vụ. Từng bước xây dựng cơ cấu công tác và mô tả vị trí việc làm, lấy đó làm cơ sở để định biên và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức.

Thứ năm, triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngay trong năm 2016, bảo đảm yêu cầu phân cấp mạnh và rõ hơn giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương theo hướng “việc nào do cấp nào quản lý và giải quyết sát thực tiễn hơn thì giao nhiệm vụ và thẩm quyền cho cấp đó”; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tính thống nhất, thông suốt trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương các cấp. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và UBND các cấp.

Thứ sáu, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Nghiêm túc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế

Về tinh giản biên chế, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, thực hiện chủ trương tiếp tục tinh giản biên chế theo tinh thần Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Cụ thể, Nghị định đã quy định các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ được sử dụng 50% số biên chế đã được tinh giản và giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật; số còn lại được cắt giảm và đưa vào biên chế dự phòng do cơ quan có thẩm quyền quản lý để sử dụng cho việc thành lập tổ chức mới hoặc triển khai các nhiệm vụ mới được cấp có thẩm quyền giao.

Đồng thời, Nghị định quy định người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền; kết quả tổ chức triển khai thực hiện tinh giản biên chế được gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 2218/QĐ-TTg về Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW đã chỉ đạo: "Kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị. Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao thêm nhiệm vụ mới thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có".

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ đề nghị, lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiêm túc thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tinh giản biên chế, Bộ trưởng tin tưởng rằng việc thực hiện sẽ đạt kết quả.

Khẩn trương hoàn thành xây dựng tiêu chuẩn chức danh CCVC

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chia sẻ thêm, để thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt hiệu quả, Nghị quyết số 39-NQ/TW và Quyết định số 2218/QĐ-TTg đã đưa ra các giải pháp: Hoàn thành việc xác định vị trí việc làm; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức; đổi mới cơ chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức viên chức; rà soát trình độ đào tạo, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức để có kế hoạch bố trí, sắp xếp sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định, những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức.

Thực hiện các văn bản trên, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành được 59 tiêu chuẩn ngạch công chức và 37 bộ tiêu chuẩn chức danh viên chức cho 113 chức danh nghề nghiệp viên chức và đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 19/22 bộ, ngành hoàn thành việc thẩm định và phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương; việc triển khai thực hiện nghiêm túc của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ giải quyết tinh giản biên chế được đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định, những người dôi dư do xác định vị trí việc làm.

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức chuyên ngành, chức danh nghề nghiệp của viên chức. Đồng thời đẩy nhanh việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức của các tỉnh, thành phố.

Theo website Bộ Nội vụ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h